web statistics

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Paul Schoenmakers 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN van Paulschoenmakers.nl, e-mail: info@paulschoenmakers.nl
 
Artikel 1. Definities
 
                  Deze algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Paulschoenmakers.nl, betrekking hebbende op de levering van zaken door Paulschoenmakers.nl aan degene tot wie zich het aanbod richt c.q. de betreffende wederpartij (“Koper”).
                  Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen met Paulschoenmakers.nl.
                 Paulschoenmakers.nl is bevoegd bij de uitvoering van bestellingen van/ door de Koper gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Paulschoenmakers.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Paulschoenmakers.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
Artikel 2. Aanbiedingen
 
2.1         Elke aanbieding van Paulschoenmakers.nl is geheel vrijblijvend.
2.2         De aangeboden artikelen en/ of diensten worden zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/ of beschreven in de aanbiedingen via Internet en/ of andere media. Paulschoenmakers.nl kan echter niet garanderen dat de artikelen en/ of diensten tot in detail overeenkomen met het afgebeelde en/ of beschrevene. Kleine afwijkingen kunnen in het beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoedingen en/ of ontbinding van de overeenkomst.
 
Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
 
3.1         De Koper gaat in op het aanbod van Paulschoenmakers.nl op het moment dat hij één of meerdere artikelen in het winkelmandje op de Internetsite van Paulschoenmakers.nl heeft gelegd en het bestelformulier heeft ingevuld en elektronisch heeft verstuurd.
3.2         De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mail adres.
3.3         Paulschoenmakers.nl is gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de Koper medegedeeld.
3.4         De overeenkomst kan door Paulschoenmakers.nl herroepen worden indien de Koper niet volgens de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld.
 
Artikel 4. Prijzen
 
4.1         Alle bij de artikelen vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.          
4.2         Paulschoenmakers.nl is te allen tijde gerechtigd prijsverhogingen door te voeren. Prijsverhogingen gelden niet voor overeenkomsten die tot stand zijn gekomen voor de bekendmaking van de prijsverhoging. De Koper betaald in dit geval het bedrag zoals vermeld is in de e-mail die ter bevestiging verzonden is.
 
Artikel 5. Levering & Levertijd
 
5.1         Paulschoenmakers.nl probeert te allen tijde de artikelen te leveren binnen de op de Internetsite vermelde levertijd. Deze levertijden zijn echter indicatief en niet aan te merken als fatale termijn; aan deze levertijden kunnen geen rechten ontleend worden.
5.2         Levering vindt in elk geval plaats binnen dertig (30) dagen na bestelling m.u.v producten waar een langere levertijd bij vermeld staat. 
5.3         Indien de levering hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien de bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de Koper daarvan per e-mail bericht ontvangen. De Koper heeft in dit geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Paulschoenmakers.nl zal in dat geval vooruit betaalde bedragen restitueren, echter zonder vergoeding van rente.
5.4         De Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Koper. De Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
De gekochte zaken worden bezorgd door TNT Post, DHL of DPD. Indien de Koper niet aanwezig is zal een bericht worden achtergelaten met de datum van de tweede bezorgpoging. Indien de Koper bij de tweede bezorgpoging niet aanwezig is zullen de gekochte zaken drie (3) weken lang op het postkantoor opgehaald kunnen worden. Indien de gekochte zaken niet opgehaald worden wordt dit gezien als een weigering van afname.
 
Artikel 6. Risico & Eigendomsvoorbehoud
 
6.1         De Koper draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan zaken mochten ontstaan, direct nadat de zaken als geleverd gelden.
6.2         De door Paulschoenmakers.nl geleverde zaken blijven het eigendom van Paulschoenmakers.nl, totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Paulschoenmakers.nl gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
-          De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of af te leveren zaak/ zaken zelf;
-          De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Paulschoenmakers.nl verrichtte of te verrichten diensten;
-          Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de Koper van (een) koopovereenkomst(en).
6. 3    Door Paulschoenmakers.nl afgeleverde zaken, die krachtens lid 2 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet beslast, doorverkocht, vervreemd of anderszins bezwaard worden.
6.4     Indien de Koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Paulschoenmakers.nl gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 2 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de Koper of derden die de zaak voor de Koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen, op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
6.5     Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Paulschoenmakers.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, op de hoogte te stellen.
 
Artikel 7. Gebreken
 
7.1         De Koper dient de gekochte zaken na levering te (laten) inspecteren. Hierbij dient de Koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
-          of de juiste zaken zijn geleverd;
-          of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
-          of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.
7.2         Indien de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden dient de Koper Paulschoenmakers.nl daarvan binnen bekwame tijd na ontdekking schriftelijk in kennis te stellen. De Koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.
7.3         Elke aanspraak van de Koper ter zake van de geleverde zaken vervalt bovendien, indien:
-          de zaken niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Paulschoenmakers.nl;
-          de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/ of onjuist(e) behandeling, gebruik en/ of opslag of onderhoud van de zaken;
-          de Koper Paulschoenmakers.nl niet terstond in de gelegenheid heeft gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
-          de Koper niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan enige op hem rustende verplichting.
7.4         Indien is aangetoond dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Paulschoenmakers.nl de keuze hetzij de zaken te herstellen, hetzij tot herlevering over te gaan, hetzij de Koper te crediteren voor de ondeugdelijke zaken. Op herlevering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
 
Artikel 8. Betaling
 
8.1         Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven bij de bestelling, te weten via  overschrijving per IDEAL, Paypal, credit card, bank- of girorekening. Een andere optie is dat de Koper zijn bestelling komt afhalen bij Paulschoenmakers.nl Willem eggertstraat 107, 1441 CH te Purmerend echter dient de bestelling dan wel vooruit betaald te worden. 
8.2         De Koper geeft Paulschoenmakers.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de Koper gekozen betaalwijze.
8.3         Indien de Koper niet heeft betaald op het tijdstip of binnen de termijn als bedoeld in lid 2 van dit artikel, is hij van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is hij over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag dat uiterlijk betaling had dienen plaats te vinden, onverminderd de aan Paulschoenmakers.nl verder toekomende rechten (waaronder opschorting dan wel ontbinding).
 
 Artikel 9. Ontbinding
 
9.1         Gedurende veertien (14) werkdagen na ontvangst van de zaak heeft de Koper het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en de zaak voor zijn rekening en risico aan Paulschoenmakers.nl
         te retourneren, mits de zaak ongebruikt en onbeschadigd, in de originele verpakking en inclusief garantiebewijs wordt geretourneerd, m.u.v. Naamborden, verbronzen, verzilveren en vergulden. 
            Zoals beschreven in de verkoop op afstand, zijn wij niet verplicht om producten die op maat en/of speciaal voor de klant zijn gemaakt terug te nemen. Dit houd voor u in als u niet tevreden bent over het eind resultaat, wij geen geld terug geven!
9.2         In geval van ontbinding overeenkomstig het voorgaande lid van dit artikel zal de Koper worden gecrediteerd voor de koopprijs binnen dertig (30) dagen, echter zonder vergoeding van rente.
9.3         Alvorens de gekochte zaak te retourneren dient de Koper Paulschoenmakers.nl per e-mail op de hoogte te stellen van de retournering.
 
Artikel 10. Incassokosten
 
Is de Koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. In dat geval dient de Koper de buitengerechtelijke incassokosten gebaseerd op het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten aan Paulschoenmakers.nl te voldoen. Indien Paulschoenmakers.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 
Artikel 11. Aansprakelijkheid
 
11.1     Voor misverstaan, verminking, vertraging of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Paulschoenmakers.nl en de Koper, dan wel tussen Paulschoenmakers.nl en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen de Koper en Paulschoenmakers.nl is Paulschoenmakers.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Paulschoenmakers.nl.
11.2     De aansprakelijkheid van Paulschoenmakers.nl, voor zover deze door haar aansprakelijkheids verzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Paulschoenmakers.nl beperkt tot eenmaal het bedrag van de desbetreffende factuur.
11.3     De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Paulschoenmakers.nl of haar leidinggevende ondergeschikten.
11.4  Paulschoenmakers.nl is niet aansprakelijk van type fouten in de geplaatste tekst.
 
Artikel 12. Overmacht
 
12.1     Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Paulschoenmakers.nl zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn inbegrepen:
-          stakingen in andere bedrijven dan die van Paulschoenmakers.nl;
-          wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf Paulschoenmakers.nl;
-          een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
-          niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Paulschoenmakers.nl afhankelijk is;
-          algemene vervoersproblemen;
-          algemene storingen in telecommunicatie netwerken.
12.2     Paulschoenmakers.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat Paulschoenmakers.nl haar verbintenis had moeten nakomen.
12.3     Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Paulschoenmakers.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Paulschoenmakers.nl niet mogelijk is, langer duurt dan één (1) maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 
Artikel 13. Klachten en geschillen
 
13.1     Indien de Koper een klacht heeft kan hij dit schriftelijk, telefonisch, per fax of e-mail bij Paulschoenmakers.nl melden. De contactgegevens zijn: Paulschoenmakers.nl : Paulschoenmakers, Willem eggertstraat 107, 1441CH te Purmerend. Tel:0299-434164, fax:0299-434164, email : info@paulschoenmakers.nl
            Paulschoenmakers.nl streeft ernaar de klacht zo spoedig mogelijk na ontvangst af te handelen, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de klacht. Indien het niet mogelijk is de klacht binnen deze termijn af te handelen zal de Koper op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
 
 
Artikel 14. Toepasselijk recht
 
Op elke overeenkomst, daaronder inbegrepen deze Algemene Voorwarden, tussen Paulschoenmakers.nl en de Koper is het Nederlands recht van toepassing.
 
Artikel 15. Wijziging van de voorwaarden
 
Paulschoenmakers.nl is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De nieuwe voorwaarden zullen op de Internetsite van Paulschoenmakers.nl te zien en te printen zijn. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Koper in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.
 
Artikel 16. Slotbepaling
 
Door het plaatsen van een bestelling bij Paulschoenmakers.nl verklaart de Koper zich zonder voorbehoud akkoord met deze Algemene Voorwaarden.| Meer

Paul Schoenmakers

Weeshuissteeg 3

 

  • KvK nummer 36007987
  • B.T.W. nummer 1307.52.435.B01
  • Bank gegevens:
  • ING bank: NL37INGB0672626357
  • IBAN/SEPA Nummer:
  • NL37INGB0672626357 , BIC Nummer: INGBNL2A

 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.